ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان:

تغییرات سیاسی بوجود آمده در منطقه CIS و بمنظور کنترل کشورهای تحت مدیریت روسیه این کشور در صدد ایجاد اتحادیه ای تجاری بنام اتحادیه تجاری روسیه می باشد. لذا طبق همین تغییرات روش ثبت شرکت و افتتاح حساب بانکی در کشور ارمنستان دچار تحولی اساسی شده است و تمامی قوانین و مقررات ثبت شرکت و مجوز فعالیت در این کشور بطور کلی تغییر خواهد کرد.

روسیه، اکراین، ارمنستان، گرجستان و احتمالا یکی دوکشور دیگر قرار است عضو این اتحادیه شوند.

بنابراین ثبت شرکت در ارمنستان منوط به رعایت قوانین و فراهم آوردن شرایط جدید می باشد.

مراحل ثبت شرکت در ارمنستان:

  • مراجعه به اداره اویر (OVIR)
  • تنظیم محضری قرارداد اجاره محل حقوقی ثبت شرکت
  • مراجعه به اداره رجیستر (Register) و ثبت نام شرکت و تنظیم اساسنامه
  • مراجعه به اداره مالیات محل انجام کار با اجاره نامه محل کار و اساسنامه شرکت جهت دریاقت کد و مجوز تهیه مهر شرکت
  • مراجعه به محل تهیه مهر شرکت ها
  • ثبت در اداره بازنشستگی
  • تهیه کاسا و پلمب کردن در اداره مالیات
  • مراجعه به بانک و ایجاد حساب بانکی و تاییدیه امضا کارت بانکی در محضر و تایید کارت در اداره مالیات
  • مراجعه به گمرک با معرفی نام جهت بازکردن پرونده جهت واردات و صادرات

10-برای ثبت شرکت در ارمنستان امکان ارائه آدرس دفتر هم بصورت صوری و هم بصورت فیزیکی مقدور می باشد.

 

 

 

 

ژانویه 22, 2018
ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان: تغییرات سیاسی بوجود آمده در منطقه CIS و بمنظور کنترل کشورهای تحت مدیریت روسیه این کشور در صدد ایجاد اتحادیه ای تجاری […]