شرکت سهامی خاص

نمونه آگهی دعوت شرکت سهامی خاص

جهت رویت و دانلود نمونه آگهی دعوت شرکت سهامی خاص کلیک نمایید

  • تعریف

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود . مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عموم و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد. ( ماده 72 )

انواع مجامع عمومی

مجمع عمومی که مهم ترین و عالی ترین رکن شرکت است بنا به ماده 73 قانون تجارت مشتمل بر انواع ذیل می باشد :
1-مجمع عمومی موسس
2- مجمع عمومی عادی 
3- مجمع عمومی فوق العاده

  • مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن ،

اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند و نیز مجمع عمومی موسس روزنامه کثیرالانتشار را که

هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین خواهد نمود.

مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند .

قبول سمت بخودی خود دلیل برای این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند.

از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود . ( ماده 17 )

  • مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی که بلحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است

بطور معمول هر سال یک بار در زمانی که اساسنامه شرکت معین کرده باشد تشکیل و در چارچوب وظایف مقرر و مصرح در اساسنامه ، بحث ، بررسی و اتخاذ تصمیم می نماید .

چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکند

بازرس یا بازرسان موظف هستند راساَ به این کار اقدام نمایند و در غیر این صورت سهامداران شرکت که بیش از 15 درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند.

  • مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده که متشکل از اجتماع صاحبان سهام شرکت است در مواقع اضطراری

و زمانی که موضوع فوق العاده ای مطرح باشد تشکیل می شود. بنابراین تشکیل جلسه این مجمع برخلاف

مجمع عمومی عادی تابع نظم و انضباط خاصی نیست .

  • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در موقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. ( ماده 92 )

  • محدودیت های موجود در خصوص تصمیمات مجمع عمومی

بنا به تجویز ماده 94 قانون تجارت ، هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و

یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. به عبارت دیگر می توان گفت تغییر

تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام در صلاحیت هیچیک از مجامع عمومی ( عادی ، موسس یا فوق العاده ) نمی باشد.

نحوه دعوت و شرایط تشکیل جلسات مجمع عمومی

مواد 97 لغایت 106 قانون تجارت نحوه دعوت و ترتیب جلسات مجامع عمومی را به شرح ذیل تقویم نموده است :

1-در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی

در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید

البته در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست . 

2- فاصله انتشار دعوتنامه دو اجلاس مجمع عمومی و تشکیل جلسه آن ها نباید از حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز بیشتر باشد . 

3- دعوت مجمع عمومی عادی از وظایف هیات مدیره است ولی چنانچه هیات مدیره

به هر دلیل از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه سالانه در موعد مقرر دعوت ننماید

بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساَ به این کار اقدام نمایند. 

4- هر صاحب سهم که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشد باید قبل از تشکیل

جلسه دریافت ورقه ورود به جلسه که در قبال ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم صادر می شود

به شرکت مراجعه نماید. به هر حال ورود به جلسه مجمع عمومی

صرفاَ با ارائه ورقه ورود به جلسه مجاز می باشد. 

5- صورتجلسه حضورحاضرین در مجمع عمومی به نحوی که مبین هویت کامل، اقامتگاه ،

تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حضار بوده و به امضاء آن ها رسیده باشد برای هر جلسه تهیه گردد. 

6- در آگهی دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با ذکر ساعت و نشانی کامل قید گردد. 

آگهی دعوت شرکت سهامی خاص

7- در جلسات مجمع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است . 

8- منظور از اکثریت آراء در جلسات مختلف مجمع عمومی، اکثریت حاضرین در جلسه است . 

9- صاحبان سهام یک پنجم سرمایه شرکت می توانند راساَ از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت بعمل آورند

منوط به اینکه قبلاَ این درخواست را از هیات مدیره و سپس بازرس یا بازرسان کرده باشند و

با امتاع آن ها مواجه شوند. مهلت مقرر برای هیات مدیره و بازرسان در این مورد

( دعوت از مجمع عمومی ) به ترتیب 20 روز و 10 روز خواهد بود . 

10- جلسات مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای متشکل از یک رییس و یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .

ریاست مجمع با رییس هیات مدیره شرکت خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نموده باشد.

در مواقعی که انتخاب یا عزل مدیر یا مدیران جزو دستور جلسه باشد رییس مجمع

با اکثریت نسبی از بین سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می گردد.

ناظران نیز باید از میان سهامداران باشند ولی منشی جلسه می تواند صاحب سهم نباشد .  

11- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تهیه می شود

که به امضاء هیات رییسه رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. 

12- چنانچه در مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اتخاذ

تصمیم واقع نشود هیات رییسه مجمع با تصویب مجمع عمومی می تواند اعلام تنفس نموده

و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند.

تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد

مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت و جلسه بعدی نیز در امتداد جلسه اول محسوب می شود .

 

مارس 18, 2018

آگهی دعوت شرکت سهامی خاص

نمونه آگهی دعوت شرکت سهامی خاص جهت رویت و دانلود نمونه آگهی دعوت شرکت سهامی خاص کلیک نمایید تعریف مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام […]
مارس 18, 2018

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه شرکت سهامی خاص جهت رویت و دانلود اظهارنامه شرکت سهامی خاص کلیک نمایید اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص یکی از اسناد لازم […]
مارس 14, 2018

اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شرکت سهامی خاص لطفا جهت رویت و دانلود اساسنامه شرکت سهامی خاص کلیک بفرمایید مشخصات و ویژگی ها و نحوه تاسیس شرکت سهامی خاص 1.در شرکت […]
سپتامبر 11, 2017
سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص: در ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه در نظر گرفته شده ای که باید توسط موسسین […]