ثبت موسسه

مدارک لازم موسسات غیر تجاری

موسسه ای که جهت مقاصد غیرتجاری مثل امور علمی ادبی و یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. موسسات تجاری از زمان ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کند. مدارک لازم موسسات غیر تجاری به شرح زیر است:

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری:

  1. اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها وتکمیل و امضا توسط شرکاء
  2.  تنظیم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء
  3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه.
  4. فتوکپی صفحه اول شناسنامه وکارت ملی شرکاء ودرصورت داشتن توضیح درشناسنامه یک کپی ازآن.
لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
ثبت شرکت
ثبت موسسه
مدارک مورد نیاز ثبت موسسه غیر تجاری اساسنامه موسسه اظهارنامه راهنما و مدارک موسسه

اظهارنامه راهنما و مدارک موسسه

اظهارنامه ثبت موسسات غیرتجاری

صورتجسه مجمع شرکا و موسسین در موسسات غیر تجاری

نمونه صورتجلسات موسسه

نوامبر 8, 2017
مدارک لازم موسسات غیر تجاری

مدارک لازم موسسات غیر تجاری

مدارک لازم موسسات غیر تجاری موسسه ای که جهت مقاصد غیرتجاری مثل امور علمی ادبی و یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود و […]
نوامبر 7, 2017
ثبت موسسه

ثبت موسسه

ثبت موسسه شرکت چیست؟ طبق تعریف قانون مدنی، به اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را […]
نوامبر 7, 2017
موسسه غیرتجاری

موسسه غیرتجاری

موسسه غیرتجاری ثبت موسسه غیرتجاری: موسسه غیرتجاری: موسسه ای که جهت مقاصد غیرتجاری مثل امور علمی ادبی و یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می […]
سپتامبر 11, 2017
ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری در کنار شرکت‌ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می‌باشد جهت انجام اموری […]