ثبت شرکت در ارمنستان

استخدام
ژانویه 8, 2018
ثبت شرکت در گرجستان
ثبت شرکت در گرجستان
ژانویه 22, 2018

ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان
ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان:

تغییرات سیاسی بوجود آمده در منطقه CIS و بمنظور کنترل کشورهای تحت مدیریت روسیه این کشور در صدد ایجاد اتحادیه ای تجاری بنام اتحادیه تجاری روسیه می باشد. لذا طبق همین تغییرات روش ثبت شرکت و افتتاح حساب بانکی در کشور ارمنستان دچار تحولی اساسی شده است و تمامی قوانین و مقررات ثبت شرکت و مجوز فعالیت در این کشور بطور کلی تغییر خواهد کرد.

روسیه، اکراین، ارمنستان، گرجستان و احتمالا یکی دوکشور دیگر قرار است عضو این اتحادیه شوند.

بنابراین ثبت شرکت در ارمنستان منوط به رعایت قوانین و فراهم آوردن شرایط جدید می باشد.

مراحل ثبت شرکت در ارمنستان:

  • مراجعه به اداره اویر (OVIR)
  • تنظیم محضری قرارداد اجاره محل حقوقی ثبت شرکت
  • مراجعه به اداره رجیستر (Register) و ثبت نام شرکت و تنظیم اساسنامه
  • مراجعه به اداره مالیات محل انجام کار با اجاره نامه محل کار و اساسنامه شرکت جهت دریاقت کد و مجوز تهیه مهر شرکت
  • مراجعه به محل تهیه مهر شرکت ها
  • ثبت در اداره بازنشستگی
  • تهیه کاسا و پلمب کردن در اداره مالیات
  • مراجعه به بانک و ایجاد حساب بانکی و تاییدیه امضا کارت بانکی در محضر و تایید کارت در اداره مالیات
  • مراجعه به گمرک با معرفی نام جهت بازکردن پرونده جهت واردات و صادرات

10-برای ثبت شرکت در ارمنستان امکان ارائه آدرس دفتر هم بصورت صوری و هم بصورت فیزیکی مقدور می باشد.

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است